Liigu sisu juurde

Kuidas saaks ELi omakapitalipõhiseid ja laenupõhiseid rahastamisvahendeid laialdasemalt kasutada? Seda võimaldab Gordoni aken. Komisjon palub, et organisatsioonid, kes soovivad avaliku arutelu käigus oma arvamusi esitada, annaksid komisjonile ja üldsusele teavet selle kohta, keda ja mis seisukohti nad esindavad. Kuidas peaks senisest suurem keskendumine ühiskondlikele probleemidele mõjutama uudishimul põhineva teadustöö ja plaanilise teadustöö tasakaalu? Milline peaks olema Euroopa tehnoloogiaplatvormide roll? On oluline kaaluda, kuidas ühise strateegilise raamistiku kaudu eraldatavaid rahalisi vahendeid saab kasutada Euroopa tõeliselt ühtse teadusruumi kiiremaks väljaarendamiseks.

Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine 1. EESMÄRK Käesoleva rohelise raamatu eesmärk on algatada avalik arutelu selle üle, millised on põhilised küsimused, mida tuleks ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise tulevastes programmides arvesse võtta.

uhiste probleemidega miks liigesed voivad haiget teha

Need programmid moodustavad osa ettepanekutest, mille komisjon esitab Konkreetsed ettepanekud rahastamisprogrammide kohta võetakse vastu Teadlasi, ettevõtjaid, valitsusi ja kodanikuühiskonna esindajaid ja kodanikke kutsutakse üles selles olulises arutelus osalema.

Euroopa Seepärast on Euroopa Liit võtnud Innovaatilise liidu juhtalgatusega [2] edendatakse strateegilist ja terviklikku lähenemisviisi teadusuuringutele ja innovatsioonile. Juhtalgatusega on kehtestatud raamistik ja eesmärgid, millest tuleks ELi teadusuuringute ja innovatsiooni tulevase rahastamise puhul lähtuda, võttes arvesse aluslepingute sätteid [3]. Nõukogu [4] rõhutas, et ELi tulevastes rahastamisprogrammides tuleks rohkem keskenduda Euroopa Eelarve läbivaatamise [5] käigus sõnastati peamised põhimõtted, millest ELi tulevase eelarve puhul tuleks lähtuda: keskendumine vahenditele, mis annavad tõendatult Euroopas lisandväärtust, tulemuspõhisem tegevus ning muude avaliku ja erasektori rahastamisvahendite ulatuslikum kaasamine.

Eelarve läbivaatamise käigus pandi ette, et kõik ELi teadusuuringuid ja innovatsiooni hõlmavad rahastamisvahendid tuleks nende eesmärkide saavutamiseks kaasata ühisesse strateegilisse raamistikku. Euroopa Ülemkogu arutas oma 4. Käesolevas rohelises raamatus analüüsitakse, kuidas saavutada kõnealuseid olulisi eesmärke.

Rohelises raamatus keskendutakse teadusuuringutele ja uhiste probleemidega, kuid need valdkonnad on seotud ka muude ELi programmidega, nagu eelarve läbivaatamise käigus märgiti, eelkõige tulevase ühtekuuluvuspoliitika fondide ja haridusprogrammidega. Teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamine ELis käesoleva programmiperioodi — raames ja vastavad algatused Seitsmenda raamprogrammi [6] 53,3 miljardi euro suurusest eelarvest toetatakse teadusuuringuid, tehnoloogiaarendust ja tutvustamistegevust ELis.

Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi [8] 3,6 miljardi euro suurusest eelarvest toetatakse Euroopa ettevõtjate konkurentsivõime suurendamist, rõhuasetus on väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel VKEdel.

Programmiga soodustatakse rahaliste vahendite leidmist ja toetatakse sobivamate uhiste probleemidega soodustavate tugiteenuste ja poliitikasuundade arendamist. Sellest rahastatakse uhiste probleemidega tugiteenuseid, millega toetatakse ettevõtjaid ja soodustatakse innovatsiooni.

uhiste probleemidega jala jala poletik kuidas valu eemaldada

Keskendutakse teadusklastritele, riigihangetele ning innovatsiooni pärssivatele muudele kui tehnoloogilistele takistustele. Programmiga soodustatakse infoühiskonna arendamist, edendades info- ja kommunikatsioonitehnoloogia IKT kasutuselevõttu ja rakendamist, samuti soodustatakse taastuvenergia kasutamist ja energiatõhusust. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut [9] on sõltumatu ELi asutus, mis koondab kõrgkoolide esindajaid, teadlasi ja ettevõtjaid, et edendada maailmatasemel innovatsiooni.

Hästi lõimitud teadud- ja innovaatikakogukondade abil tugevdatakse teadmiste kolmnurga vahelisi valu liigestes 6 voimalust toime tulla tema ilma tablettideta. Tänu selle paindlikkusele peaks Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut pakkuma ettevõtjatele huvi. ELi eelarvest on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile eraldatud miljonit eurot.

Maalikunsti ja argielu ühised probleemid 6: kräpstraktsioon - Kogo galerii

Need investeeringud hõlmavad nelja põhilist valdkonda: teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon, ettevõtlus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning inimkapitali arendamine. Majanduse elavdamiseks, töötuse vähendamiseks, kliimamuutuste vastu võitlemiseks ja vähese CO2-heitega ühiskonna suunas liikumiseks tuleb tegutseda kooskõlastatult ja kiiresti.

Demograafilised muutused avaldavad ühe suuremat mõju ning loodusvarasid tuleb kasutada arukamalt. Euroopa ühiskonda ohustavad järjest laiaulatuslikumad ja keerulisemad turvalisusega seotud probleemid.

Sellised probleemid nagu Euroopa elanikkonna vananemine uhiste probleemidega sõltuvus fossiilkütustest loovad aga ka häid võimalusi innovaatiliste toodete ja teenuste arendamiseks, majanduskasvu toetamiseks ja uute töökohtade loomiseks Euroopas.

Probleemilahendus – Vikipeedia

Euroopa peab globaliseeruvas maailmas säilitama oma konkurentsivõime ja seda suurendama. Madalatel kuludel ja imiteerimisel põhinev konkurentsimudel on tärkava turumajandusega riikides asendumas innovatsioonil põhineva strateegiaga. Doa liigeste ravi riigid investeerivad rohkem kui kunagi varem oma tuleviku kindlustamisse. Elatustaseme tõus nendes riikides avab Euroopa toodetele ja teenustele samas uusi turge ning suurenev võimekus loob uusi koostöövõimalusi.

Euroopa peab need võimalused ära kasutama ning tegutsema kiiresti ja otsustavalt, tuginedes oma tugevatele külgedele, et kindlustada valu liigestes esmaabi, suurendada elanike heaolu ja tagada ettevõtjate konkurentsivõime uhiste probleemidega.

Selles on võtmeroll teadusel ja innovatsioonil, kuid konkurendid on nendes valdkondades Euroopast tihti edukamad.

President Biden osales Euroopa Ülemkogu tippkohtumisel

Nagu uhiste probleemidega liidu algatuses märgiti, tuleb teadusuuringud ja innovatsioon paremini siduda. Tuleb muuta traditsioonilist killustatud lähenemisviisi ja keskenduda rohkem tulemustele, sidudes teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise senisest enam Euroopa poliitiliste eesmärkidega.

Sama oluline on luua lihtsustatud vahendite ja eeskirjade kogum, mis võimaldaks uhiste probleemidega ka vajalikku paindlikkust. Arvestades riikide väga piiratud eelarvelisi vahendeid, tuleb iga eurot kasutada optimaalselt. Euroopas eraldatakse teadusuuringuteks ja innovatsiooniks avaliku sektori vahendeid peamiselt riigi tasandil. Hoolimata teatavast edasiminekust, töötavad riikide valitsused ja piirkondlikud omavalitsused üldiselt erineva strateegia alusel.

Selle tulemuseks on kulukas töö dubleerimine ja killustatus. Meetmete võtmine Uhiste probleemidega tasandil võimaldab seega tööd tõhustada ja selle mõju suurendada. Võiks tugineda liikmesriikide, ettevõtjate ja ELi ühistele jõupingutustele, mille näideteks on Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava SETkava[12] IKT-valdkonna tehnoloogiaalased ühisalgatused [13] ning käivitatav transpordi strateegiline tehnoloogiakava.

Prognoosimisega seotud probleemide lahendamine katvuse plaanijas - Google Ads Abi

Kogu ELi hõlmavad programmid on olulised samuti selleks, et vähendada Euroopa mahajäämust rahvusvahelistest konkurentidest. Suureks puuduseks on Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni alarahastatus, eriti tulenevalt erasektori vähestest investeeringutest. ELi programmidega tuleks kaasata erainvesteeringuid ja muuta Euroopa atraktiivsemaks investeerimiskohaks. Selleks et suurendada maailmatasemel teaduslike läbimurrete arvu, on vaja ELi programme, sest üleeuroopaline konkurents aitab saavutada tipptulemusi.

Poliitikasuundade ning ELi rahaliste vahendite teadusuuringutest turustamiseni integreerimine, nagu see toimib Euroopa innovatsioonialaste partnerluste puhul, aitab Euroopal muuta paremini teadmisi innovatsiooniks.

Mittetehnilist innovatsiooni toetavate teenuste osutamine aitab ära kasutada innovaatilisi uhiste probleemidega nõudvaid turuvõimalusi. Seitsmenda raamprogrammi vahehindamisel [15] kinnitati, et raamprogramm on oluline Euroopa võrgustike loomisel ja säilitamisel, eelkõige on seda näidanud Marie Curie programmi ja teadusinfrastruktuuri meetmete tähtis osa ning selliste uute vahendite nagu Euroopa Teadusnõukogu ja riskijagamisrahastu edu.

Vahehindamisel kinnitati ka seitsmenda raamprogrammi ainulaadset panust piiriülese teaduskoostöö rahastamisse.

Prognoosimisega seotud probleemide lahendamine katvuse plaanijas

Vahehindamisel rõhutati vajadust siduda paremini teadusuuringud ja innovatsioon ning keskenduda selgemalt tippsaavutuste toetamisele, konkurentsivõime suurendamisele ja ühiskondlike eesmärkide saavutamisele. Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi vahehindamisel [16] kinnitati, et kõnealuse mida teha et hoida liigeste harjasid eesmärgid on väga olulised ELi uhiste probleemidega meetmete võtmiseks.

Vahehindamisel osutati vajadusele siduda kõnealune programm paremini ELi muude programmidega, sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika fondidega. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi uhiste probleemidega integreeritud teadmis- ja innovaatikakogukond tegeleb ühiskondlike probleemide dome uhisravi, energeetika ja IKT lahendamisega ja on teerajaja uute innovatsiooni juhtimise mudelite osas. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut peaks Erinevates hinnangutes on osutanud mitmele puudusele, eriti sellele, et puudub kogu teadustegevust ja innovatsiooni hõlmav lähenemisviis, rahastamisvahendid on keerulised, eeskirjad ja menetlused on liiga bürokraatlikud ning protsess on vähe läbipaistev.

Tulevaste programmide täiustamisel tuleks uhiste probleemidega järgmist. ELi teadus- ja innovatsiooniprogrammide raames kasutatavate vahendite arv on aja jooksul suurenenud, mistõttu tundub, uhiste probleemidega eesmärke on liiga palju ja rahalisi vahendid hajutatakse liigselt.

ELi ja liikmesriikide rahaliste vahendite vähese kooskõlastatuse tõttu on programmid keerulised ja see võib põhjustada ka töö kattuvust ja dubleerimist, näiteks VKEdele antava riigiabi või riskikapitali puhul.

ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamine peaks andma suuremat lisandväärtust, aitama paremini kaasata muid avaliku ja erasektori vahendeid ning seda tuleks kasutada tõhusamalt selleks, et toetada liikmesriikide ja piirkondade rahaliste vahendite strateegilist kooskõlastamist ja koondamist, et vältida töö dubleerimist ning saavutada eesmärgid ja tagada kriitiline mass.

Eeskujuks võiks võtta konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi kohase lähenemisviisi. VKEde osalus konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammis on märkimisväärne, samas kui seitsmenda raamprogrammi vahehindamine näitas, et ettevõtjate ja VKEde osalemist selles on vaja veelgi suurendada. Samuti ilmnes, et naisteadlaste ja uutest liikmesriikidest pärit osalejate arvu on vaja suurendada.

Kolmandate riikide suurem kaasatus annaks võimaluse kasutada ära väljaspool ELi loodud teadmisi. See eeldaks, et ettevõtjad, investorid, avalikud asutused, teised teadlased ja poliitika kujundajad kasutaks saadud tulemusi senisest paremini ära. See tähendaks ka, et tuleks toetada ulatuslikumaid innovaatilisi lahendusi sh mittetehnoloogilist innovatsiooni ning ühiskondlikku innovatsioonimitte üksnes teadustegevusega loodud lahendusi. ELi eesmärke ja tegevuse olulisust tuleb laiemale üldsusele paremini selgitada.

Innovaatiliste lahenduste valu harja liigese olgu need siis elanikud, ettevõtjad või avalik sektor tuleks ELi tegevusse palju varem kaasata, et kiirendada ja laiendada teadustulemuste kasutuselevõttu ning tagada avalikkuse suurem heakskiit teadustegevusele sellistes tundlikes valdkondades nagu turvalisus ja nanotehnoloogia.

Koostöö Euroopa Eelarve läbivaatamise käigus leiti võimalus olukorda parandada ühise strateegilise raamistiku arendamisega. See raamistik koondaks kõik teadusuuringuteks ja innovatsiooniks ettenähtud ELi rahalised vahendid, mida praegu eraldatakse seitsmenda raamprogrammi, konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi ning Euroopa selliste innovatsioonialgatuste nagu Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut raames, lähtudes ühistest strateegilistest eesmärkidest.

Ühine strateegiline raamistik pakub ulatuslikke võimalusi selleks, et suurendada osalejate huvi ELi rahaliste vahendite taotlemise vastu ja muuta see hõlpsamaks.

See võimaldaks luua ühise sisenemispunkti koos ühiste IT-vahenditega [17] või ühtse kontaktpunkti, mille kaudu antakse osalistele nõu ja toetatakse neid. Peale selle võimaldaks ühine strateegiline raamistik uhiste probleemidega lihtsama ja tõhusama struktuuri ning täiustatud rahastamisvahendid, mis kataksid lünkadeta kogu innovatsioonitsükli.

Ühine strateegiline raamistik võimaldaks kindlasti haldamist lihtsustada, kuna oleks võimalik koostada standardsemad eeskirjad, mis hõlmavad ELi teadus- ja innovatsiooniprogrammide kõiki osalisi. Nendes eeskirjades tuleks võimaluse korral arvesse võtta eri liiki tegevuste ühisjooni. See peaks põhinema senisel lihtsustamisel, [18] kuid siiski tuleks arvesse uhiste probleemidega täiendavaid uhiste probleemidega, näiteks ühekordsete toetuste laialdasem kasutamine või abisaaja raamatupidamistavade üldine aktsepteerimine [19].

Paindlikkuse võimaldamine on vajalik, et katta innovatsioonitsükli eri tegevuste rahastamisvajadused või arvestada konkreetsete tingimustega. Paindlikkus ja kiire tegutsemine on olulised ka ettevõtjate eriti VKEde huvi äratamiseks. See võib õigustada teatavate eri mehhanismide ja rakenduseeskirjade kohaldamist, näiteks Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi puhul. ELi programmide raames teadusuuringuteks ja innovatsiooniks eraldatud avalikke vahendeid hallatakse suuremas osas liikmesriikide tasandil.

Sageli aga ei võeta piisavalt arvesse teadusuuringute ja innovatsiooni riigiülest olemust ning ei kasutata ära soodsat koostoimet teiste liikmesriikide või ELi programmidega.

  • Valus kuunarnukk ei ole kasi
  • President Biden osales Euroopa Ülemkogu tippkohtumisel | USA saatkond Eestis
  • Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine 1.
  • Luuhaigus ja liigeste ravi
  • Probleemide lahendamine suhtlemisel[ muuda muuda lähteteksti ] Probleem on soovimatu seisund või olukord, mille korral on asjaosalistel osaliselt või täielikult erinevad vajadused, kuid märgatavalt vähem negatiivseid emotsioone kui konflikti korral, ja seetõttu on ka väljavaade probleemi lahendamiseks ühise arutelu abil suhteliselt hea.

Liikmesriikide vahendite koondamisel artikkel kohaste algatuste, ERA-NET-võrgustike ja ühise programmitöö esimeste algatuste raames saadud kogemused on näidanud muude avaliku sektori vahendite suurema kaasamise võimalikku mõju ja tõhusust.

Tõhusus sõltub aga riiklike ja piirkondlike avalike asutuste selgest kohustusest, ka rahalisest. Tulevikus peab olulisel kohal olema ühtekuuluvuspoliitika, millega luuakse teadusuuringuteks ja innovatsiooniks rohkem võimalusi piirkondade tasandil tänu aruka spetsialiseerumise strateegiale, kuid arvestades siiski ELi laiemaid poliitilisi eesmärke.

Uhiste probleemidega teatises ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta [20] osutatakse strateegilise kavandamise tugevdamisele, vahendite suuremale kontsentreerimisele, tingimuste seadmise ja stiimulite andmise kaudu Euroopa Seepärast peaks ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühine strateegiline raamistik tõhusalt täiendama ühtekuuluvuspoliitika ühist tulevast strateegilist raamistikku.

uhiste probleemidega valu pohjus olaliidete valu

Peale selle on maaelu arengu rahastamisvahenditega praegu ette nähtud ulatuslikud meetmed põllumajandusliku innovatsiooni soodustamiseks.

Küsimused Kuidas saaks ühise strateegilise raamistikuga suurendada osalejate huvi ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamiseks antavate vahendite vastu ja muuta nende taotlemine hõlpsamaks? Mida oleks vaja lisaks ühiste IT-vahenditega uhiste probleemidega sisenemispunktile, toetavale kontaktpunktile uhiste probleemidega kogu innovatsioonitsüklit hõlmavatele täiustatud vahenditele ning haldamise täiendavale lihtsustamisele?

Kuidas saaks ELi toetusega kõige paremini hõlmata kogu innovatsioonitsüklit teadusuuringutest turustamiseni? Millised ELi rahastamisprogrammide erisused aitavad maksimeerida ELi tasandil tegutsemisest saadavat kasu? Kas tuleks rohkem rõhku panna muude rahaliste vahendite kaasamisele? Kuidas saaks ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamist kõige paremini kasutada liikmesriikide vahendite koondamiseks? Kuidas tuleks toetada liikmesriikide rühmade vahelisi ühise programmitöö algatusi?

Milline peaks olema väikeste sihtprojektide ja suurte strateegiliste projektide osakaal?

Sooline stereotüüp - Palgalõhe