Liigu sisu juurde

See küsimus vaevab kõiki maailma tervishoiusüsteeme, ka erakindlustusi. Paraku on ka tööl käivate inimeste osakaal Eestis oluliselt langenud. Ent erinevatel liikmesriikidel on erinev lähenemine nende väärtuste elluviimisele: nii näiteks lähenevad nad erinevalt sellistele küsimustele nagu, kas patsiendid peaksid tasuma mingi teatud osa enda ravimisega seotud kuludest või peaks olema mingi kindel üldine tasu ja kas seda võiks tasuda täiendava kindlustuse arvelt. Süsteem peab osapooled kokku tooma Mõttekoja Praxis analüütik Gerli Paat-Ahi tõdeb, et erinevad teenusepakkujad on killustunud ja nii jääb ka terviklikust ja patsiendikesksest lähenemisest vajaka. Käesolev avaldus lähtub aruteludest, mis toimusid nõukogus ja mida peeti komisjoniga osana avatud koordineerimismeetodist, kõrgetasemelisest patsiendi mobiilsuse analüüsimise protsessist ja tervishoiuarengutest ELis. Riigi poliitika tasandil otsustatakse, kui palju raha läheb SKP-st tervishoiukulude katteks, haigekassa ja nõuandvate komisjonide tasandil tuleb otsustada, milliseid raviteenuseid, ravimeid ja tehnikat elanikkonnale kindlustuse sees pakkuda, või kui suur osa rahast peaks minema eriarstiabile, perearstiabile või haiguste ennetusele.

Ühise ravikindlustuse abil saavad inimesed raviteenuseid, mille eest nad ise ei oleks paljudel juhtudel võimelised maksma ja jääksid abita.

uhise ravi susteemid

Toon ühe näite solidaarsuse paremaks ilmestamiseks. Kui praegu ei pruugi Sul vaja minna eurot maksvat puusaproteesi, saab selle Sinu arvelt keegi, kes seda kohe vajab. Võib juhtuda, et juba homme saad tõsise trauma, mille ravimiseks kasutatakse raha kellegi teise arvelt jällegi Sinu ravimiseks.

Psühhoosi ravi: Ravimid

Kuidas meie maksud tervishoiu kinni maksavad? Ravikindlustusse tehtud sissemaksete eest tasub haigekassa kindlustatud inimeste raviteenuste eest, hüvitab vajadusel retseptiravimid ja meditsiiniseadmed, maksab ajutise töövõimetuse korral hüvitisi jne.

uhise ravi susteemid

Tööl käies panustame maksudega ravikindlustusse, mis rahastab lisaks meie endi vajadustele ka nende inimeste arstiabi, kes ei saa praegu ise tervishoiuteenuste eest maksta. Nendeks on näiteks lapsed, pensionärid, töötud ja rasedad. Vanemaks saades või muul ajal abi vajades toetab ühine ravikindlustus jällegi meie vajadusi.

uhise ravi susteemid

Miks ei maksa haigekassa kõike kinni ja arsti juurde on järjekorrad? See on peamiselt rahastuse küsimus. Eestis on alla tööl käiva maksumaksja, aga üle 1,2 miljoni ravikindlustatud inimese, kellele peame arstiabi tagama. Hooldusteenuse keskmes ei peaks olema küsimus, kuidas inimest elus hoida, vaid kuidas hoida teda aktiivse ja sotsiaalsena, et ka terviseküsimustest kaugemad vajadused, näiteks lähedaste külastamine, kultuuriüritustel käimine, füüsiline aktiivsus ei jääks tähelepanuta," võtas Tambaum soovitused kokku.

Mõttekoda Praxis uuris rahvusvahelise projekti Sustain raames, kuidas erinevaid teenuseid paremini lõimida, nii et kogemus oleks abivajaja jaoks niiöelda õmblusteta ning arvestaks lisaks füüsilisele tervisele inimeste vaimseid ja sotsiaalseid vajadusi.

Praxis: eakad ei pruugi saada õigeaegset ja vajadustele vastavat ravi

Kokku intervjueeriti ligi vanemaealist, hoolekeskuste töötajat ja lähedast, et kaardistada ära kitsaskohad, mis tänases süsteemis abivajajaid alt veavad. Kolmapäeval toimuval Praxise seminaril "Integreeritud hooldus — unistus või tegelikkus?

  1. MÄRGIB, et Euroopa Komisjon otsustas oma muudetud ettepanekus siseturu teenuseid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta jätta tervishoiuteenused direktiivi kohaldamisalast välja, viies seega sisse Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud.
  2. Ravi spin osteokondroosi folk oiguskaitsevahenditega
  3. Salv sormede liigeste poletikust
  4. Valu liigese salvigeelil
  5. Lõuna-Eesti haigla liitus kliinikumi e-haigusloo süsteemiga 4.
  6. Samuti jätab hooldusteenuste süsteem tagaplaanile eakate vaimse tervise.

Ühised väärtused ja põhimõtted Euroopa Liidu tervishoiusüsteemidel on keskne koht Euroopa kõrgetasemelises sotsiaalses kaitses ning nad aitavad kaasa sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja sotsiaalsele õiglusele ning samuti jätkusuutlikule arengule. Domineerivate väärtustena on universaalsus, kvaliteetse ravi kättesaadavus, võrdsus ja solidaarsus erinevate ELi institutsioonide töös üldiselt omaks võetud.

Koos moodustavad nad väärtuste kogumi, mida jagatakse kogu Euroopas.

uhise ravi susteemid

Universaalsus tähendab, et kedagi ei jäeta ravist ilma; solidaarsus on tihedalt seotud meie riiklike tervishoiusüsteemide rahastamiskorraga ja vajadusega tagada kõigile ravi kättesaadavus; võrdsus tähendab võrdset juurdepääsu vastavalt vajadusele, sõltumatult etnilisest kuuluvusest, soost, east, sotsiaalsest staatusest või võimest maksta. Ühtlasi püüavad ELi tervishoiusüsteemid vähendada tervisealast ebavõrdsust, mis ELi liikmesriikidele muret tekitab; sellega on tihedalt seotud liikmesriikide süsteemide töö haigestumise ja haiguste ennetamisel, selleks muu hulgas terveid eluviise propageerides.

uhise ravi susteemid

Kõigi tervishoiusüsteemide eesmärgiks ELis on olla patsiendikeskne ja reageerida individuaalsetele vajadustele. Ent erinevatel liikmesriikidel on erinev lähenemine nende väärtuste elluviimisele: nii näiteks lähenevad nad erinevalt sellistele küsimustele nagu, kas patsiendid peaksid tasuma mingi teatud osa enda ravimisega seotud kuludest või peaks olema mingi kindel üldine tasu ja kas seda võiks tasuda täiendava kindlustuse arvelt.

Ülevaade laste vaimse tervise keskuste tööst

Liikmesriigid on võrdsuse tagamiseks kasutanud erinevaid sätteid: mõned on valinud võimaluse väljendada seda patsiendi õigustena; teised tervishoiuteenuse osutaja kohustustena. Ka sätete täitmine tagatakse erinevalt — mõnedes liikmesriikides kohtute abil, teistes komiteede, ombudsmanide jne abil.

Lõuna-Eesti haigla liitus kliinikumi e-haigusloo süsteemiga

Kõigi meie süsteemide oluliseks jooneks on eesmärk muuta neid rahanduslikus mõttes jätkusuutlikuks nii, et nende väärtuste säilimine oleks tagatud ka tulevikus.

Aasta jooksul on kõikides Tartu Ülikooli Kliinikumi haiglates võetud kasutusele ühtne haiglainfosüsteem, mis tähendab, et kõikide kontserni haiglate patsientide haiguslood on ühes programmis koos. Lisaks saab eHL Lõuna-Eesti Haigla näol kogenud partneri, kelle ettepanekud ja nõuanded tulevad kasuks süsteemi edasisel arendamisel,» sõnas Agnes Aart.

uhise ravi susteemid

Lisaks e-haigusloole eHL hakkab Lõuna-Eesti haigla kasutama kliinikumi IT-pilveteenuseid, mis tähendab andmevahetusi riiklike andmekogudega, dokumendihaldussüsteemi ja kliinikumi ravikvaliteedisüsteeme ja võimaldab töötada kontsernis välja uusi, ravikvaliteeti ja ravi kättesaadavust parandavaid teenuseid.