Liigu sisu juurde

Kasutamislepingu ja tähtajalise Teenuse osutamise lepingu alusel kasutusse antud Seadme või Varalise soodustuse hooldus- ja Rikete kõrvaldamisega seotud kulud või Seadme ja Varalise soodustuse väljavahetamisega seotud kulud kannab STV, v. Enne kasutamist laske kaablil korralikult kuivada. Kliendilepingu lõpetamist puudutav kirjalik avaldus tuleb Kliendil esitada vahetult klienditeeninduspunktis või kodulehe iseteeninduse kaudu.

Juhul, kui Isikuandmete töötlemine on vajalik Kliendile Sideteenuse osutamiseks, saab Klient võtta tagasi nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks, lõpetades Lepingu vastavalt Lepingu lõpetamise korrale. Sideteenuse piiramine võib toimuda Kliendi või STV algatusel. STV-l on õigus Sideteenust omal algatusel piirata juhul, kui: 8. Klient on hilinenud Sideteenuse eest tasumisega üle 14 päeva või Klient ületab talle kehtestatud Krediidilimiiti; 8.

Klient on Võrguga ühendanud mittetöökorras või nõuetele mittevastava Terminalseadme; 8. Klient häirib Terminalseadme kasutamisega Võrgu tööd või teisi Sideteenuse kasutajaid; 8. Sideteenuse piiramine on vajalik Võrgu seadme või liinirajatise paigaldamiseks, remondiks, vahetamiseks või hooldamiseks; 8.

iPhone'i kasutusjuhend

Klient rikub oluliselt Lepingu tingimusi sh Üldtingimuste punkte 6. Sideteenuse piiramine p. Terminalseade ei vasta tavaliselt sellistele seadmetele kehtestatu tehnilistele nõuetele; 8.

Terminalseade rikub Võrgu terviklikkust; 8. Terminalseade on ebaseaduslikult valmistatud või ümber ehitatud; 8.

Search history

Terminalseadme kasutamisega häiritakse teisi Võrgu või Sideteenuse kasutajaid. STV võib Sideteenust piirata üksnes siis, kui ta on Kliendile sellest sobival viisil ette teatanud, märkides teates ühtlasi ära Sideteenuse piiramise aja ja põhjused.

juhtmete tootlemine seadme poolt ujumisbassein ja liigesevalu

Punktis 8. STV ei tohi punkti 8. STV on kohustatud rakendama Kliendi poolt soovitud piirangu 1 Tööpäeva jooksul Kliendi sellekohase avalduse kättesaamise päevast arvates.

 • Wired tähendus null. » DictZone inglise-eesti sõnaraamat
 • User Manual - EKG Patient Cable - Estonian
 • Need kaablid on eraldi pakendatud.
 • Miks haiget kaed kuunarnuki liigestesse
 • Turse jalgade liigeste turse
 • Wired tähendus null. » DictZone inglise-eesti sõnaraamat
 • See juua kui liigesed haiged

Avalduses tuleb ära näidata Sideteenuse piiramise tähtaeg ja tingimused. Juhul, kui Sideteenuse piiramise teenus on tasuline, on STV enne piirangu rakendamist kohustatud Klienti sellest informeerima, jättes talle võimaluse vähemalt ühe Tööpäeva jooksul nimetatud teenusest loobuda.

juhtmete tootlemine seadme poolt subkondraalne osteoskleroos brachiaalse uhise ravi

Tähtajalise Teenuse osutamise lepingu alusel osutatavate Sideteenuste täielikul piiramisel punkti 8. Tähtajalise Teenuse osutamise lepingu peatatuse lõpetamisel jätkub tähtajalise Teenuse osutamise lepingu tähtaja kulg Kliendile Sideteenuse osutamise jätkamise päevast.

Kui Klient ei soovi peatada sõlmitud lepingu raames Paketis sisalduvaid teenuseid tervenisti, vaid ainult üht teenustest, ei ole tegu Teenuse piiramise, vaid Lepingu tingimuste muutmisega.

Sideteenuse täielikul piiramisel v. Kui Sideteenust on piiratud punkti 8. Piiratud Sideteenuse taastamise eest tuleb Kliendil maksta kehtiva Hinnakirjajärgset tasu.

juhtmete tootlemine seadme poolt mizinza valu

STV-l on õigus igal ajal ühepoolselt muuta Hinnakirjas olevaid tasumäärasid ja muid Hinnakirjas fikseeritud tingimusi. Teisi Tingimusi ja Teenuse osutamise lepingut on STV-l õigus ühepoolselt muuta, kui pärast Lepingu sõlmimist muutuvad Lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud ja sellega kaasneb STV-l Lepingu täitmise kulude oluline suurenemine, samuti kui see on tingitud muudatustest Õigusaktides või tavades, teatud valdkonna või Sideteenus t e tehnilisest või sisulisest arengust, Klientidele Sideteenuste kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomisest või vajadusest täpsustada Sideteenuse osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid.

STV teatab Kliendile Teenuse osutamise lepingu ja Tingimuste muutmise kavatsusest vähemalt 1 kuu ette Kliendiga kokkulepitud muul mõistlikul viisil, nt kandeposti või e-kirjaga, vastava teate avaldamisega STV kodulehel, saadetaval arvel või veebilehe e-keskkonnas.

Teates lepingu tingimuste muutmisest märgitakse lepingu tingimused, mida STV kavatseb muuta, Kliendi õigus muudatustega mittenõustumisel leping leppetrahvita üles õelda, tingimuste muutmise põhjus ja õiguslik alus. Kui Klient 1 kuu jooksul alates lepingutingimuste muudatuste kohta teate väljastamise kuupäevast suhet STV-ga üles ei ütle, loetakse, et Klient on vaikimisi avaldanud oma tahet muudatused ilma vastuväideteta aktsepteerida, ning muudatused jõustuvad Kliendiga sõlmitud Lepingute suhtes täies ulatuses.

Antud juhtudel Kliendi tegevusetus on võrdsustatud tahteavaldusega, mille õiguslikuks tagajärjeks on lepinguliste suhete jätkamine uutel tingimustel.

juhtmete tootlemine seadme poolt liigeste pensionide ravi

Lepinguga seotud teateid, avaldusi, taotlusi ja pretensioone saavad Pooled teineteisele edastada mistahes vormis STV klienditeeninduspunktides, Iseteeninduses, STV kodulehekülje kontaktvormi kaudu, posti, e-posti või telefoni teel. Kui Lepingus või Üldtingimustes on teate, avalduse, taotluse või pretensiooni esitamiseks ette nähtud kindel vorm, tuleb teade, avaldus, taotlus või pretensioon esitada teisele Poolele ettenähtud vormis.

Live Photode töötlemine iPhone'is

Klienditeenindusele saab teateid edastada telefonil nr. Kõik Lepingu rikkumisest tulenevad nõuded ja pretensioonid peab esitama kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhud, kui Üldtingimustes on sätestatud teisiti. Avaldus Sideteenuse piiramiseks või Lepingu lõpetamiseks peab olema esitatud allkirjastatult kas kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või läbi Iseteeninduse. Oma posti- või e-posti aadressi ja kontakttelefoni muutusest on Pool kohustatud teavitama teist Poolt 7 päeva jooksul andmete muutuse päevast arvates ning Lepingus näidatud arve saatmise aadressi muutumisest viivitamatult.

STV saadab Kliendile personaalse teate sõltuvalt teate sisust Kliendi esitatud posti- või elektronposti aadressile, e-keskkonna või SMS-i vahendusel.

iPhone'i kasutusjuhend

STV lähtub eeldusest, et Klient on saanud need teated kätte kahe 2 tööpäeva jooksul alates saatmisest. Teateid, mida eelnimetatud viisidel edastatakse, võib Klient säilitada selliselt, et saab neid lugeda ka edaspidi, samuti juhuks, kui neid on vaja muutmata kujul taasesitada. Käesolevates Üldtingimustes nimetatud Lepingud jõustuvad lepingudokumendi allkirjastamisest kummagi Poole poolt ning lõppevad kas Poolte kokkuleppel, Lepingu tähtaja möödumisel või Lepingu ühepoolse ülesütlemisega.

Hoolimata punktis Seejuures Rahalised ja Varalised soodustused ei laiene Klientidele, kes ei vasta müügikampaania tingimustele, omavad STV ees võlgnevusi või on muul moel rikkunud Lepingut või Tingimusi. Tarbijast Kliendil on õigus Üldtingimuste punktis Teenuse osutamise lepingu ülesütlemine loetakse STV suhtes jõustunuks teate saamisele järgnevast Tööpäevast alates, kui teates endas ei sisaldu hilisem tähtaeg.

Juriidilisest isikust Kliendil on õigus Teenuse osutamise leping igal ajal üles öelda, teatades sellest STV-le kirjalikult 10 kalendripäeva ette.

You can find it in:

STV-l on õigus Teenuse osutamise leping ilma eelneva etteteatamiseta üles öelda, kui Sideteenuse kasutamist on piiratud käesolevate Üldtingimuste punkti 8. STV-l on õigus nii tähtajaline kui tähtajatu Teenuse osutamise leping üles öelda, teatades sellest Kliendile kirjalikult vähemalt 3 kalendripäeva ette, kui: Klient rikub vaatamata STV eelnevale hoiatusele jätkuvalt või korduvalt Üldtingimuste punktis 3.

 • User Manual - IBP Adapter Cable - Estonian
 • Так какая разница.
 • Kaed liigesed haiget
 • Kui konjunktiviitliigendid
 • Sca liigeste poletik

Klient teeb Seadmele parendusi või muudatusi ilma STV kirjaliku loata ning tehtud parendused või muudatused rikuvad STV huve või õigusi; Klient ei võimalda kahel korral eelnevalt kokkulepitud tähtajal, STV esindajale Võrgu või Seadme rikke kõrvaldamiseks või Seadme tehniliseks kontrollimiseks või hooldustööde läbiviimiseks juurdepääsu Kasutuslepingu alusel kasutamiseks antud Seadmele, Võrgule või Liinile; Klient on andnud Seadme ilma STV eelneva kirjaliku nõusolekuta allüürile või muul viisil kolmanda isiku kasutusse; Klient on muul viisil oluliselt rikkunud Lepingus kokkulepitud tingimusi ning ülesütlemine ei ole Üldtingimuste ega Õigusaktide alusel keelatud.

STV-l on õigus Leping üles öelda, teatades sellest Kliendile 2 kalendrikuud ette, kui: STV lõpetab tervikuna Klientidele teatava Sideteenuse pakkumise; STV lõpetab teatud piirkonnas või teataval aadressil Sideteenust kasutavale Kliendile Sideteenuse osutamise, sest Sideteenuse osutamiseks vajalik tehniline võimalus vastavas piirkonnas või vastaval aadressil lõpeb, see likvideeritakse või ei juhtmete tootlemine seadme poolt vastav tehniline võimalus selles piirkonnas või sellel aadressil jätkata Sideteenuse osutamist nõuetekohase kvaliteediga; Kliendil on õigus ilma eelneva etteteatamistähtajata igal Tööpäeval koos Seadme tagastamisega Kasutusleping ühepoolselt üles öelda.

Nii tähtajaline kui tähtajatu Kasutusleping lõpeb Seadme tagastamise päevale järgnevast Tööpäevast. Kui tagastatud Seade ei vasta Üldtingimuste punktis 3. Teenuse osutamise lepingu kehtivuse lõppemisel lõpeb automaatselt ka Kasutuslepingu kehtivus. Kliendil on õigus Müügileping STV-poolse olulise rikkumise tõttu kirjaliku avalduse alusel Õigusaktidega ettenähtud korras ühepoolselt üles öelda.

Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti kohustustest tasuda arveid STV poolt Lepingu alusel osutatud Sideteenuste ja Seadmete kasutamise eest ning ei too kaasa võlgnevatelt summadelt viiviste arvestamise lõpetamist. Juhul, kui Klient ütleb Lepingu üles enne kuu lõppu ning Leping sisaldab kuupõhist tasu, tasub Klient kuupõhise tasu täiskuu eest.

Juhul, kui Klient soovib öelda Lepingu üles seoses Numbri liikuvusega, peab ta esitama STV-le vastava kirjaliku avalduse, mille põhjal vormistab STV edasilükkava tingimusega lepingu lõpetamise.

Mõisted: Ettemaks - STV poolt määratud tasu, mida Klient saab järgnevatel arveldusperioodidel kasutada Sideteenuste eest tasumiseks; Hinnakiri - STV poolt kehtestatud dokument, mis määrab kindlaks Sideteenuste kasutamise ja tööde teostamise hinnad, Seadmete Üüritasu määrad ning müügihinnad, allahindlused ja kliendile antava krediidimäära piirid; Internetiteenus - see on internetiühenduse loomise ja toimimise võimaldamine võrguteenuse vahendusel; Iseteenindus — STV koduleheküljel asuv internetipõhine klienditeeninduskeskkond; Isikuandmed — STV-le Kliendi poolt Sideteenuste tellimise või kasutamisega teatavaks saanud Kliendi isiklikud andmed Kliendi nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed jmskontaktandmed Kliendi aadress, sidevahendite andmed, e-posti aadress ja andmed Kliendi poolt Sideteenuse tarbimise kohta Sideteenuse kasutamise maht ja ajalugu, Kliendi maksedistsipliin.

Nimetatud avalduse laekumise päeval on STV-l õigus piirata STV poolt Kliendile pakutavate lisateenuste osutamist avalduses toodud telefoninumbrile ning edasilükkav tingimus jõustub hetkest, mil STV on lõpetanud seoses numbri teisaldamisega Sideteenuse osutamise Kliendi avalduses märgitud telefoninumbrile. Punktis Kui Kliendil pole kehtivaid Lepinguid, mille alusel STV Kliendile teenust osutaks või tooteid müüks, võib kumbki Pooltest Kliendilepingust taganeda, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult viisteist 15 kalendripäeva ette.

Pooled võivad Kliendilepingu kehtivuse Pooltevahelise kokkuleppe alusel ka mistahes ajahetkel lõpetada. Kliendilepingu lõpetamist puudutav kirjalik avaldus tuleb Kliendil esitada vahetult klienditeeninduspunktis või kodulehe iseteeninduse kaudu. Lepingu rikkumise korral on kahjustatud Poolel õigus nõuda Lepingut rikkunud Poolelt talle Lepingu rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist, arvestades käesolevates Üldtingimustes sätestatut.

Need kaablid on eraldi pakendatud. Kaablite säilivusaja maksimeerimiseks tuleb neid hoida originaalpakendis ja ladustamistingimustes. Enne kasutamist laske kaablil korralikult kuivada.

Pooled ei vastuta teineteise ees saamata jäänud tulu ning mittevaralise kahju tekkimise eest, v. Pool vastutab oma seaduslike ja volitatud esindajate ning isikute, keda ta oma kohustuse täitmiseks kasutab, sealhulgas töötajate, teenistujate, ja käsundisaajate, poolt põhjustatud kahju eest samamoodi nagu tema enda poolt põhjustatud kahju eest; Klient vastutab Lepingute kohase täitmise eest, vaatamata sellele, kas Klient kasutab Sideteenust, Seadet või Varalist soodustust isiklikult või lubab seda teha kolmandatel isikutel.

You can find it in:

STV ei vastuta: Kliendile edastatava televisiooni- ja raadioprogrammide sisu ega nende vastavuse eest programmitootja lubatud saatekavale; Kliendi soovil Liiniga või Terminalseadmega ühendatud seadmete töökorras oleku ja nõuetekohase toimimise eest ning selliste seadmete mittenõuetekohasest toimimisest tulenevate kulude eest; Võrgu ja Sideteenuse kvaliteedi eest, kui nende tööd korraldavad teised sideettevõtjad; Klient vastutab oma sissepääsukoodide sh Salasõna säilimise eest ning nende jagamisel kolmandate isikute poolt põhjustatud kahju eest.

Seejuures, sissepääsukoodide ja Salasõna kaotamise või varguse korral peab Klient sellest kohe STV-le teatama. Kuni koodide ja Salasõna kadumisest või vargusest teatamiseni eeldatakse, et kõik Kliendi sissepääsukoode, Salasõna ja SIM- kaarti kasutades tehtud toimingud on Kliendi enese poolt sooritatud; Kaablite säilivusaja maksimeerimiseks tuleb neid hoida originaalpakendis ja ladustamistingimustes.

juhtmete tootlemine seadme poolt liigeste magnetoteraapia ravi

Enne kasutamist laske kaablil korralikult kuivada. Ärge kiiritage, autoklaavige, leotage ega uputage kaablit mis tahes lahusesse. Garantii ja vastutus Tootja pakub alates ostukuupäevast kuulist garantiid materjali- või valmistusvigade eest.

wired tähendus null.

Kuid see ei hõlma kaabli kuritarvitamisest või hooletust hooldamisest tingitud kahjustusi ega purunemisi. Ärge proovige kaableid ümber töödelda, taastada ega taaskasutada, kuna need protsessid võivad kahjustada elektrilisi komponente, mis võivad patsiendile kahju tekitada. Kaabli kahjustamise vältimiseks hoidke seda mõlema otsa ühendamisel või lahti ühendamisel alati kaablist, mitte kaablist.

juhtmete tootlemine seadme poolt sood ules sorme liigese ja valutab

Täielike juhiste või lisajuhiste saamiseks lugege alati patsiendimonitori kasutusjuhendit. Juhi kaabel ja patsiendikaabel hoolikalt, et vähendada patsiendi takerdumist või kägistamist.