Liigu sisu juurde

Kuidas peaks ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamine aitama kaasa poliitika kujundamisele ja tulevikku suunatud tegevuse toetamisele? Komisjon palub, et organisatsioonid, kes soovivad avaliku arutelu käigus oma arvamusi esitada, annaksid komisjonile ja üldsusele teavet selle kohta, keda ja mis seisukohti nad esindavad. ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamist reguleerivad intellektuaalomandi õigused on otsustava tähtsusega teaduslahenduste tõhusaks kasutamiseks ja tehnosiirdeks, kuid samal ajal peavad nad võimaldama teadustulemustele juurdepääsu ja nende kiiret levitamist. Komisjoni teatises ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta [20] osutatakse strateegilise kavandamise tugevdamisele, vahendite suuremale kontsentreerimisele, tingimuste seadmise ja stiimulite andmise kaudu Euroopa Põlevkiviõli ja -keemia sektor Põlevkivi on ainulaadne maavara, mille teeb maailma mastaabis oluliseks ressursiks tema väärtus alternatiivse energia ja keemiatoodete allikana. Töö käigus läbi viidud vaatluste ja intervjuude põhjal võib öelda, et eakad on vaatamata teatud konservatiivsusele huvitatud nutiseadmete kasutamisest ning soovivad selleks uusi oskusi omandada.

suure liigendite ravi poletik artriidi kaes oige ravi

Show full item record Abstract Kuna Uhiste probleemid eakate osakaal rahvastikus on kasvamas, tuleb tähelepanu pöörata nende digipädevuse tõstmisele ning selle õpetamiseks uhiste probleemid õppemeetodi loomisele. Minu bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada, millest sõltub eakate nutitelefonide kasutamine ning millega eakaid õpetades arvestada.

Maalikunsti ja argielu ühised probleemid: kräppstraktsioon

Soovisin teada saada, kuidas saavad eakad hakkama nutitelefoni kasutamisega — millised on peamised murekohad, hoiakud ja kui suurt rolli mängib nutitelefon nende igapäevaelus. Eesmärgini jõudmiseks kasutasin eakatele nutitelefoni õpetamiseks ühise õppimise meetodit, millele eelnes ja järgnes intervjuu.

Probleemide lahendamine suhtlemisel[ muuda muuda lähteteksti ] Probleem on soovimatu seisund või olukord, mille korral on asjaosalistel osaliselt või täielikult erinevad vajadused, kuid märgatavalt vähem negatiivseid emotsioone kui konflikti korral, ja seetõttu on ka väljavaade probleemi lahendamiseks ühise arutelu abil suhteliselt hea. Küll aga on kaua lahendamata probleemil risk kujuneda konfliktiks. Probleemi määratlemiseks soovitatakse esimese sammuna määrata ära tema asukoht. Seda võimaldab Gordoni aken. Probleemi konflikti 6-astmeline lahendamine[ muuda muuda lähteteksti ] Probleemi lahendamine võidan-võidad meetodil koosneb järgmistest astmetest [1] : I ASTE - probleemi täpsem määratlemine vajaduste mitte võistlevate lahenduste kaudu.

Intervjuu käigus uurisin eakate hoiakute ning oskuste kujunemist nutitelefonide kasutamisel. Valimi moodustasid kümme eakat, vanuses 67—81 aastat, kellest pooled olid juba varasemalt nutitelefoni omanikud.

Teachers, Editors, Businessmen, Publishers, Politicians, Governors, Theologians (1950s Interviews)

Minu bakalaureusetöö teoreetilise osa peamised seisukohad leidsid kinnitust empiirilises osas läbi viidud ühise õppimise vaatluse ning intervjuu tulemustele. Vaatluses osalenud nutitelefoni omavad eakad on küll nutitelefoni funktsionaalsusest ning erinevatest võimalustest teadlikud, kuid tunnistasid samas, et kasutavad seda peamiselt helistamiseks ja sõnumite saatmiseks.

klopsud ja valutab rascape liige valu karbitud kaes ja tuimus

Kõige enam soovisid eakad õppida saatma e-kirja. Nutitelefoni kasutamisel oli probleemideks inglise keele oskus, sõnumite kirjutamise tegi raskeks ekraani tundlikkus, väike kiri ja eakate käeline kohmakus.

Samuti pärsib nutitelefonide kasutust eakate seas selle kõrge hind.

tagasi haiget tombab ravi sormeotste liigeste parast vigastusi

Eakad, kes ei pidanud vajalikuks nutitelefoni soetamist, leidsid, et olemasolevad vahendid lauatelefon, nuppudega telefon, paberleht täidavad oma rolli piisavalt hästi. Ühise õppimise käigus selgus, et juhul kui noor inimene õpetab eakat, ei pruugi eakas saada aru kõikidest terminitest ning samuti võib õpetamise tempo olla liiga kiire.

Samas on aga noorel inimesel olemas vajalikud teadmised ja oskused, mistõttu on noore õpetus tulemusrikkam kui eaka oma.

osteokondroos kaela valu liigeste ja tsustiidi valu

Eakat õpetama hakates on oluline teha selgeks, milline on eaka taust ning kes neid vajadusel toetab — see kõik on aluseks digipädevuse omandamisel.

Nagu töös on välja toodud, sõltub eakate digipädevus haridusest, töökogemusest, kogemustest, väärtustest, suhtlusringkonnast ning tervisest.

Kõikide aspektide arvestamine annab hea eelduse eakatele digioskuste õpetamiseks ja digipädevuse omandamiseks.

euticox sore liigesed cream cream cymax

Töö käigus läbi viidud vaatluste ja intervjuude põhjal võib öelda, et eakad on vaatamata teatud konservatiivsusele huvitatud nutiseadmete kasutamisest ning soovivad selleks uusi oskusi omandada.